C O N V O C A T O R
ADUNAREA GENERALA ORDINARA
A MEMBRILOR FEDERATIEI ROMANE DE BOWLING
IN DATA DE 14.07.2019 ORA 17:00 CU RECONVOCARE IN 14.07.2019 ORA 18:00

Biroul Federal (“BF”) al Federatiei Romane de Bowling (“FRB”), in sedinta din data de 13.05.2019, in temeiul Art.36 al Statutului FRB (“Statutul”), convoaca adunarea generala ordinara a membrilor FRB (“AG”) in data de 14.07.2019, ora 17:00 in Bucuresti, Splaiul Independentei nr.319B, sector 6 (sala din cadrul Facultatii Romano-Britanice, aflata in acelasi corp de cladire cu Clubul IDM). In cazul neintrunirii cvorum-ului de 2/3 din numarul delegatilor cu drept de vot desemnati[1], adunarea generala ordinara este reconvocata pentru data de 14.07.2019, ora 18:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. Ordinea de zi propusa pentru AGO este:

1.     Verificarea indeplinirii cvorum-ului si a participarii membrilor cu drept de vot in AGO, conform Art.35[2] al Statutului.
2.     Nominalizarea a 2 persoane care formeaza comisia de validare a voturilor, conform Art.36[3] al Statutului.
3.     Supunerea la vot a publicitatii (deschise sau restranse) modului de desfasurare a AGO, conform Art.34[4] al Statutului.
4.     Adoptarea problemelor de pe ordinea de zi, conform Art.36[5] al Statutului.
5.     Alocutiunea presedintelui.
6.     Raportul BF pentru perioada parcursa de la ultima adunare generala.
7.     Prezentarea bilantului contabil al FRB pentru 2018 in formatul depunerii sale la Ministerul Finantelor Publice si aprobarea, prin vot, a acestuia.
8.     Aprobarea amanarii aprobarii planului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe perioada următoare deoarece Biroul Federal se va modifica conform 
        alegerilor desfasurate de actuala adunare generala.

9.     Ratificarea afilierii: A.C.S. Pro Venus Constanta, A.C.S. Liga de Bowling din Bucuresti si Asociatiei Clubul Sportiv Lake View Constanta.
10.   Omologarea rezultatelor obtinute de A.C.S. Pro Venus Constanta, A.C.S. Liga de Bowling din Bucuresti in CNB 2018-2019, conform pct.7 al Hotararii Adunarii
        Generale Extraordinare a membrilor FRB din 29 octombrie 2018[6].

11.   Reducerea numarului de membri ai BF de la 9 la 8 sau 6, cu drept de vot hotarator al presedintelui, pentru evitarea blocajului de cvorum.
12.   Alegerea presedintelui, vicepresedintelui si secretarului general, pentru urmatorii 4 ani, conform Statutului[7].
13.   Alegerea restului membrilor Biroului Federal pentru urmatorii 4 ani, conform Statutului[8] si hotararilor de la pct.11.
14.   Modificarea sediului social al Federatiei Romane de Bowling. Din motive de eficienta organizatorica, se propune ca sediul social al FRB sa fie stabilit de Secretarul
        General care va fi ales in prezenta adunare generala.

15.   Aprobarea modificarii actelor constitutive conform punctelor mentionate mai sus si a persoanei responsabile cu acest lucru.
16.   Diverse[9].

[1] Art. 41 – Adunarea Generală este statutar constituită în prezenţa a 2/3 din numărul delegaţilor cu drept de vot desemnaţi. În situaţia în care nu se întrunesc 2/3 din numărul delegaţilor cu drept de vot, Adunarea Generală va fi reconvocată în termen de cel mult 15 zile. În acest caz Adunarea Generală se va desfăşura şi va avea putere de decizie indiferent de numărul delegaţilor cu drept de vot.
[2] Art. 35 – Adunarea Generală se compune din membrii afiliaţi, câte un reprezentant al fiecărui club sportiv sau asociaţie sportivă judeţeană afiliată, fiecare membru care are toate obligaţiile financiare achitate la zi  având dreptul la un vot in Adunarea Generală. Cei care au obligaţii financiare restante le pot achita pe loc, altfel neavând drept de vot. Ei pot particpa la Adumarea Generala, contribuind la formarea cvorumului de participare, dar prezenţa lor nu e luată in considerarea la vot.
Numele reprezentantilor trebuie comunicate la secretariatul general al federaţiei cu minimum 5 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale. Acestia se vor prezenta la Adunarea Generală cu delegaţie scrisa, în original, emisă de membrul afiliat respectiv, şi cu actul de identitate.
Numai reprezentantii prezenţi şi abilitaţi să voteze vor putea să decidă asupra chestiunilor supuse la vot. Votul prin corespondenţă sau prin împuternicire (procură) nu este admis.
[3] Art. 36 – e) În cadrul Adunării Generale se stabilesc reprezentantii membrilor care au drept de vot. La inceputul sedintei, Pesedintele va nominaliza doua persoane care vor forma Comisia de validare. Aceasta va avea ca atributii intocmirea şi semnarea procesului verbal oficial, precum şi orice alte actiuni cu privire la organizarea şi supravegherea sedintelor Adunarii Generale.
[4] Art. 34 – Adunarea Generală poate fi publică numai cu acordul membrilor cu drept de vot prezenţi (jumătate plus unul).
[5] Art. 36 – c) Pot fi introduse propuneri pe ordinea de zi a Adunarii Generale numai de către Biroul Federal şi de către membrii afiliaţi, cu condiţia ca acestea să fie înaintate Secretariatului general al federaţiei cu cel puţin 10 de zile înainte de data desfasurarii Adunării Generale.
[6] 7. Se aproba ca cele doua asociatii mentionate la pct.5. de mai sus (n.a. ACS Pro Venus si ACS Liga de Bowling) sa poata inscrie 3 echipe in CNB 2018-2019 („CNB”). Omologarea de catre FRB a rezultatelor participarii celor 3 echipe in CNB va fi conditionata de afilierea ulterioara la FRB a celor 2 asociatii, luandu-se in considerare ca termen de afiliere urmatoarea adunare generala a FRB sau finalizarea CNB.
[7] Art. 44 – Pentru alegerea preşedintelui, în situaţia în care, după desfăşurarea primului tur de scrutin, nici un candidat nu a întrunit votul a jumătate plus unu din totalul buletinelor de vot, se va organiza un al doilea tur de scrutin cu primii doi candidaţi în ordinea dată de voturile obţinute la primul tur de scrutin. In al doilea tur de scutin va fi declarat ales candidatul care obţine numărul cel mai mare de voturi. Dacă pentru funcţia de preşedinte există o singură propunere acesta poate fi ales şi prin vot deschis. Art. 45 – Vicepreşedintele e ales de către Adunarea Generala. Fiecare membru va acorda cate un vot pentru postul de vicepresedinte. E ales in functie primul candidat care a obţinut cel mai mare numar de voturi. Daca sunt doi candidati ce au intrunit acelasi numar de voturi, se va organiza un al doilea tur de scrutin, in care va fi declarat ales candidatul care obtine cel mai mare numar de voturi. Art. 46 – Secretarul General e ales de către Adunarea Generala. Fiecare membru va acorda cate un vot pentru postul de Secretar General. E ales in functie primul candidat care a obţinut cel mai mare numar de voturi. Daca sunt doi candidati ce au intrunit acelasi numar de voturi, se va organiza un al doilea tur de scrutin, in care va fi declarat ales candidatul care obtine cel mai mare numar de voturi.
[8] Art. 43 – Adunarea generală alege, o dată la 4 ani, Biroul Federal. Alegerile se fac prin vot secret, pe baza buletinului de vot. Dacă pentru o funcţie există un singur candidat, alegerea se poate face şi prin vot deschis. Art. 47 – Membrii Biroului Federal se aleg în ordinea descrescătoare a numărul de voturi întrunite. Dacă pentru ocuparea ultimului loc sunt mai mulţi candidaţi cu acelaşi numar de voturi, pentru acestia se organizează un nou tur de scrutin. Candidatii pentru functiile din Biroul Federal pot fi atat membrii ai structurilor sportive din cadrul FRB cat şi persoane din afara structurilor sportive FRB. Art. 48 – În cazuri temeinic justificate, candidaţii pot fi supuşi alegerii fără a fi prezenţi la Adunarea Generală. Toate propunerile privind alegerea membrilor Biroului Federal trebuie să vină din partea membrilor afiliaţi (cluburi sau asociaţii judeţene). Nu se admit propuneri în nume propriu. Art. 50 – Propunerile privind candidaturile pentru funcţiile alese, însoţite de curicullum vitae şi scrisoarea de intenţie, trebuie transmise de către membrul afiliat respectiv, cu cel puţin 5 zile înaintea desfăşurării Adunării Generale in cadrul căreia urmeaza sa aiba loc alegerile. Nu se iau în considerare propunerile sosite la Secretariatul general al federaţiei după acest termen.
[9] Art. 36 – c) Pot fi introduse propuneri pe ordinea de zi a Adunarii Generale numai de către Biroul Federal şi de către membrii afiliaţi, cu condiţia ca acestea să fie înaintate Secretariatului general al federaţiei cu cel puţin 10 de zile înainte de data desfasurarii Adunării Generale. Numai acele propuneri şi cereri transmise la timp şi incluse pe ordinea de zi vor putea fi discutate în cadrul Adunarii Generale.


◄ Înapoi